Program Rodzina na Swoim

Czym jest program ?

Program Rodzina na swoim realizowany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 roku, o finansowym wsparciu rodzin w zakupie mieszkania.

 • Podstawowe założenia

“Rodzina na swoim” to program preferencyjnych kredytów mieszkaniowych realizowany w ramach państwowego wsparcia obywateli, w nabywaniu mieszkań.

Głównym założeniem funkcjonowania programu jest pomoc małżeństwom, niezależnie od stażu małżeńskiego, jak również osobom samotnie wychowującym dzieci, pozyskać własne mieszkanie. Udzielana w ramach programu Rodzina na swoim pomoc państwa ma formę dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych.

 • Dopłaty do oprocentowania

Obowiązują w okresie pierwszych 8 lat spłaty kredytu mieszkaniowego i stanowią równowartość 50% odsetek (naliczonych wg stopy referencyjnej publikowanej co kwartał przez Bank Gospodarstwa Krajowego). Kredyty udzielane są w walucie polskiej (brak ryzyka zmiany kursu walut). Rodziny mogą nabyć mieszkanie lub dom jednorodzinny o powierzchni odpowiednio do 75 m2 i 140 m2.

Kwota przysługujących dopłat odnosi się do określonej powierzchni normatywnej:

– 50 m2 w przypadku lokalu mieszkalnego i 70 m2 w przypadku domu jednorodzinnego.
– Np.: w przypadku kredytu na mieszkanie o powierzchni 60m2, kwota dopłat obejmie 50m2 (czyli stanowiące różnicę 10m2 finansujemy już samodzielnie).
– Single mogą nabyć mieszkanie o powierzchnie do 50 m2 z dofinansowaniem państwa do 30m2powierzchni lokalu mieszkalnego.
– W przypadku kryterium maksymalnej ceny/kosztu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uprawniających do skorzystania z kredytu preferencyjnego przyjęty został limit 1,0 dla rynku pierwotnego oraz 0,8 dla rynku wtórnego wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych województw (ogłaszany na okresy 6 miesięczne odrębnie dla miasta wojewódzkiego oraz reszty województwa stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).
– Od 31 sierpnia 2011 r. do 30 września 2011 r. w Warszawie cena odtworzenia 1 m2 mieszkania dla rynku pierwotnego wynosi 6.435,00 zł, natomiast dla rynku wtórnego 5.148,00 zł. Podsumowując program Rodzina na Swoim oferuje dofinansowanie do kredytu, dofinansowanie domu oraz mieszkania.

Do kogo skierowany jest program ?

Kredyt preferencyjny z dopłatami do oprocentowania ze środków Funduszu Dopłat, mogą uzyskać:

 • rodziny (oboje małżonkowie), w których przyjanmniej jeden z małżonków nie przekroczył 35. roku życia,
 • osoby (niezależnie od wieku) samotnie wychowujące przynajmniej jedno:
  • małoletnie dziecko,
  • uczące się dziecko do 25. roku życia,
  • dziecko, bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny,
 • single, którzy nie przekroczyli 35. roku życia.

pod warunkiem, że żadna z tych osób nie jest lub nie była wcześniej związana innym kredytem preferencyjnym, tj. udzielonym na warunkach określonych w wymienionej ustawie. Jeżeli w ocenie instytucji udzielającej kredytów preferencyjnych docelowy kredytobiorca (oboje małżonków, osoba samotnie wychowująca dziecko lub singiel) nie posiada zdolności kredytowej, umowa o kredyt preferencyjny może być zawarta również przez inne osoby, które z docelowym kredytobiorcą są spokrewnione lub spowinowacone. A mianowicie przez: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, ojczyma, macochę lub teściów docelowego kredytobiorcy.

Zstępni to kolejni potomkowie osoby ubiegających się o kredyt:  jej dzieci, wnuki, prawnuki, praprawnuki. Wstępni to osoby, od których osoba ubiegająca się o kredyt się wywodzi:  jej rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Bardzo ważnym warunkiem programu jest to, że osoba ubiegająca się o kredyt w ramach programu „Rodzina na swoim” nie może posiadać prawa własności lub współwłasności do nieruchomości mieszkalnej. Dodatkowo singiel nie mógł w przeszłości posiadać prawa własności lub współwłasności nieruchomości. W przypadku, gdy wnioskodawca posiada umowę najmu mieszkania lub posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, ma możliwość podpisania umowy o kredyt z dofinansowaniem, ale pod pewnymi warunkami:

 • Jeśli wynajmuje mieszkanie musi zobowiązać się do odstąpienia od umowy najmu i wyprowadzenia się z wynajmowanego mieszkania.
 • Jeśli posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania musi zobowiązać się do wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej.

Osoba, która spełnia powyższe kryteria może otrzymać dopłaty do raty kredytu, dopłaty na dom  i mieszkanie.

Jak przystąpić do programu ?

Procedura przyznania preferencyjnego kredytu jest bardzo podobna do tej, którą stosuje się przy staraniu się o standardowy kredyt hipoteczny.

Ustawodawca zawęził jednak grupę Klientów do których kierowanych jest kredyt, przez co kredyt mieszkaniowy z dofinansowaniem dostępny jest dla ściśle wybranej grupy Klientów. Ponadto, lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny muszą być położone na terytorium Polski. Kredytów preferencyjnych udzielają ustawowo do tego upoważnione instytucje, które podpiszą w tej sprawie umowę z BGK. Do instytucji ustawowo upoważnionych zalicza się:

 • banki,
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe.

UWAGA: Jeśli nie kwalifikujesz się  do programu Rodzina na Swoim, własne mieszkanie nadal jest w zasięgu Twoich możliwości! 

0 Shares:
Polecamy również
Czytaj dalej

Nowe trendy w 2017 roku

Chyba już wszyscy zdążyliśmy sobie uzmysłowić, że platformy społecznościowe, takie jak choćby Facebook, coraz częściej stają się narzędziem…